Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Klachtenregeling

Transcare vindt uw mening belangrijk. Wij beschouwen elke klacht van een patiënt als een signaal aan de hand waarvan we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Onze klachtenregeling heeft tot doel duidelijkheid te geven over de wijze waarop uw klacht wordt ontvangen en afgehandeld.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke uiting van ongenoegen over de geboden diensten, producten en/of activiteiten van Transcare.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Klachten kunt u indienen via onze contactpagina. Ook kunt u ons uw klachten per post toesturen: Transcare, t.a.v. Dr. D. Keizer, p/a Nije Buorren 40, 9281 LZ Harkema. Alle door Transcare ontvangen klachten worden serieus behandeld. Ontvangen klachten registreren wij zorgvuldig.

Welke gegevens vermeldt u voor een optimale klachtafhandeling?

  1. De omschrijving van uw klacht.
  2. Wat wilt u bereiken met uw klacht? Wanneer is het probleem in uw ogen opgelost?
  3. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wat is uw relatie met Transcare?

Transcare verklaart een klacht ontvankelijk als deze betrekking heeft op de dienstverlening of een product van Transcare, mits de klacht niet anoniem wordt ingediend en leesbaar is.

Wat doet Transcare met uw klacht?

Alle klachten worden intern besproken en dienen eveneens als input om onze dienstverlening en patiëntenzorg te verbeteren. Na de ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen een redelijke termijn van ons een ontvangstbevestiging. Daarin geven wij ook aan binnen welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Een medewerker van Transcare zal hierover contact met u opnemen (telefonisch, per e-mail of via een brief) en zal zich inspannen voor een bevredigende afhandeling van uw klacht.

Wij gaan ervan uit dat de meeste klachten naar tevredenheid kunnen worden afgehandeld. Toch kan het gebeuren dat, door een verschil van opvatting tussen u en Transcare, het niet lukt om te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. In dat geval kan uw klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijk orgaan.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op: verstuur uw bericht via de contactpagina van Transcare.